رتبه
عنوان
فروش آخر هفته
فروش کل
هفته اکران
1
66.5
239.0
2
2
9.3
113.4
4
4
DogDog
5.2
47.7
4
5
4.1
792.3
13
6
2.4
40.7
5
7
1.9
1.9
1
8
1.6
155.9
12
9
1.1
56.3
6
10
0.469
80.9
9